informacja

Przekazywana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYH DANE OSOBOWE W FORMULARZU KONTAKTOWYM

ADMINISTRATOR DANYCH
Szkoła Eduventura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Na Skraju 32, 02-197 Warszawa (dalej „Eduventura”).

CEL PRZETWARZANIA
kontakt mailowy lub telefoniczny

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
realizacja prawnie uzasadnionych interesów Eduventura w postaci
prowadzenia komunikacji z osobą kierująca zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

OKRES PRZECHOWYWANIA
czas niezbędny do załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt lub korespondencja, po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne a ich podanie jest warunkiem skontaktowania się

PRAWA PRZYSZŁUGUJĄCE
1) prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania,
2) prawo usunięcia,
3) prawo ograniczenia przetwarzania.
4) Żądanie realizacji praw może zostać wniesione pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną

PRAWO SPRZECIWU PRZYSŁUGUJĄCE
1) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych wobec przetwarzania jego danych w celu kontaktowym/udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie
2) Sprzeciw może zostać wniesiony pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

PROFILOWANIE AUTOMATYCZNE DECYZJE
brak profilowania
brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec osoby kontaktującej się

ZAMIAR PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO (POZA EOG)
brak

SKARGA DO ORGANU NADZORU
Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
pocztą tradycyjną: Szkoła Eduventura ul. Na Skraju 32, 02-197 Warszawa

KONTAKT Z ADMINISTARTOREM:
korespondencja e-mail: odo@eduventura.pl