szkoła podstawowa założenia edukacyjne

#Prywatna szkoła #Przedszkole Eduventura  #Szkoła Podstawowa Eduventura #Niepubliczne Liceum Eduventura

Podstawą kształcenia w Szkole Podstawowej Eduventura jest podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej rozszerzona o edukację językową, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie nauki języka angielskiego oraz wzbogacona o liczne projekty edukacyjne wspierające rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka, często w formie zajęć interdyscyplinarnych, zapewniających wysoką skuteczność realizowanych zadań i celów.

education, science and children concept - girls in goggles with test tube studying chemistry at school laboratory

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej Eduventura to:

– sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych;

– sprawne wykorzystywanie narzędzi matematycznych w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

– poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

– kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi;

– rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

– praca w zespole i społeczna aktywność;

– aktywny udział w życiu szkoły.

Kształcenie w Szkole Podstawowej Eduventura ma na celu:
– wprowadzanie uczniów w świat wartości, współpracy,  solidarności i altruizmu;
– wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;
– wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej;
– wzmacnianie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
– rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
– rozwijanie    umiejętności    krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
– ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
– rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
– wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i  uporządkowany zrozumieć świat;
– wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
– wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz  zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
– kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
– zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia;
– ukierunkowanie uczniów ku wartościom.

education, science and children concept - girls in goggles with test tube studying chemistry at school laboratory

Edukacja w szkole podstawowej:

W procesie kształcenia językowego doskonalimy kompetencje uczniów oraz dbamy o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w sposób poprawny i zrozumiały.

Zadaniem Szkoły Podstawowej Eduventura jest także wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów. W procesie kształcenia i wychowania wskazujemy ważną rolę biblioteki (szkolnej, publicznej, naukowej i in.) oraz zachęcamy do podejmowania indywidualnych prób twórczych.

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia.

Szkoła Podstawowa Eduventura stwarza uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach.

Szkoła Podstawowa Eduventura przygotowuje uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

Szkoła podejmuje działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

Wybór form indywidualizacji nauczania wynika z rozpoznania potencjału każdego ucznia.

Ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa edukacja zdrowotna. Kształtujemy postawy prozdrowotne uczniów, ugruntowujemy wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania się, wskazujemy korzyści płynące z aktywności fizycznej, a także ze stosowania profilaktyki.

Kształcenie i wychowanie w Szkole Podstawowej Eduventura sprzyja rozwijaniu postaw społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.

Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność i odpowiedzialność uczestników, co stwarza uczniom warunki do indywidualnego kierowania procesem uczenia się. Wspiera integrację zespołu klasowego, w którym uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża uczniów do planowania oraz organizowania pracy, a także dokonywania samooceny. Projekty swoim zakresem mogą obejmować jeden lub więcej przedmiotów. Pozwalają na współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz na zaangażowanie rodziców uczniów.

Działalność edukacyjna Szkoły Podstawowej Eduventura określona jest przez:

szkolny zestaw programów nauczania

 

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

 

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości. Wychowanie takie zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

I etap edukacyjny

W szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna, realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego.

II etap edukacyjny

Na II etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV–VIII, realizowane są następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, drugi język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia…