polityka prywatności - szkoła eduventura

POLITYKA PRYWATNOŚCI SZKOŁA EDUVENTURA SP. Z O.O.

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Szkoła Eduventura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i stanowi informację na temat zasad na jakich będziemy przetwarzać lub przetwarzamy dane osobowe.

WYJAŚNIENIA POJĘĆ

Administrator danych” oznacza osobę fizyczną, prawną, organ publiczny lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Danymi osobowymi są np.: twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania czy adres e-mail.

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Inaczej mówiąc, przetwarzaniem są nasze działania nam twoich danych osobowych.

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; Inaczej mówiąc, odbiorcą jest m.in.: (1) inny podmiot z którym zawarliśmy umowę powierzenia, (2) inni administratorzy danych, którym udostępniliśmy dane osobowe, o ile jest to dopuszczalne w świetle przepisów RODO.

RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

Działając jako spółka Szkoła Eduventura z siedzibą w Warszawie, ul. Na Skraju 32, 02-197 Warszawa (dalej „Eduventura”), przetwarzamy dane osobowe w określonych poniżej celach. W takich przypadkach jesteśmy Administratorem danych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować z nami osobiście, w siedzibie Eduventura (ul. Na Skraju 32, 02-179 w Warszawie) lub pocztą tradycyjną (adres j.w.), oraz za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres odo@eduventura.pl.

JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Jako Administrator danych przestrzegamy wszelkich przepisów prawa oraz zasad i procedur obowiązujących w Eduventura i dbamy o to aby:

1. dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą

2. dane osobowe były zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

3. dane osobowe były adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane dane,

4. dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane a te dane, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane

5. dane osobowe przechowywane były w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane

6. dane osobowe przetwarzane były w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

7. (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą

8. (art. 9 ust. 2 lit h) RODO) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem odpowiednich warunków i zabezpieczeń.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej dane osobowe przetwarzamy w celach:

pracowniczych, tj. wywiązania się z naszych obowiązków jako pracodawcy lub zleceniodawcy,

podejmowania działań przed zawarciem umowy oraz wykonania zawartej umowy o świadczenie usług edukacyjnych,

kontaktowych,

informowania o naszej działalności,

rozliczeniowych i księgowych,

dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

zapewnienia warunków działania placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

zapewnienia warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem

specjalnym,

wykonywania innych zadań ustawowych oraz statutowych

Szczegółowa informacja o celach przetwarzania przez nas danych osobowych jest podawana osobom, których dane przetwarzamy we właściwych klauzulach informacyjnych udostępnianych im przed zebraniem od nich danych osobowych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe, w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przetwarzamy przez okres niezbędny do celów, w których dane te sąprzetwarzane.

Informacja o okresie przechowywania danych jest przez nas wskazywana we właściwych klauzulach informacyjnych udostępnianych przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych, którym udostępniamy dane lub powierzamy przetwarzanie danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Eduventura usługi informatyczne, wsparcia technicznego, dostawca usługi poczty elektronicznej, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty, które są uprawnione do otrzymania od nas danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane, przysługują Ci wobec nas określone prawa.

To, jakie prawa Ci przysługują, zależy od okoliczności przetwarzania danych, w tym między innymi od tego na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe, a także jakie są nasze techniczne możliwości. Co do zasady, przysługują Ci na gruncie RODO następujące prawa:

prawo do bycia poinformowanym w sposób przejrzysty (art. 12 RODO),

prawo do informacji w przypadku zbierania danych od osoby, których dane dotyczą (art. 13 RODO),

prawo do informacji w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO),

Zapewniamy aby każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy miała pełną świadomość co do przetwarzania przez nas jej danych, a w szczególności co do tego jakie jej dane, w jaki sposób, w jakich celach, na jakiej podstawie, jak długo są przez nas przetwarzane. Informujemy także o prawach jakie podmiotowi danych przysługują i o fakcie przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Staramy się przekazywać wszystkie te informacje prostym i jasnym językiem.

Prawo dostępu oraz kopii danych (art. 15 RODO),

Każdej osobie, której dane przetwarzamy i która się do nas o to zwróci potwierdzamy czy przetwarzamy dane osobowe jej dotyczące, a także udzielamy jej wszelkich istotnych informacji na temat tego przetwarzania. W przypadku gdy o to poprosi, przekazujemy jej także kopię jej danych osobowych na zasadach wskazanych w RODO.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

Na żądanie osoby, której dane przetwarzamy usuwamy błędy, niezgodności w przetwarzanych danych lub je uzupełniamy, albowiem dbamy o to żeby przetwarzane przez nas dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

W przypadku gdy żąda tego osoba, której dane dotyczą i nie zachodzą żadne okoliczności przewidziane przepisami RODO umożliwiające nam

przetwarzanie danych osobowych wbrew jej woli, usuwamy dane osobowe. W szczególności dana osoba może żądać usunięcia danych osobowych gdy:

jej dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

wycofała ona zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie opiera

się na zgodzie tej osoby),

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych polegającego na ograniczeniu naszych działań na danych osobowych określonej osoby wyłącznie do ich przechowywania lub działań uzgodnionych z tą osobą, może ona skorzystać, jeżeli:

kwestionuje ona prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu,

nie potrzebujemy już tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń,

wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

Osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo do żądania od nas otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz prawo żądania, aby te dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy z nią zawartej oraz w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą (art. 21 ust. 1 RODO),

W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym osoba, której dane przetwarzamy ma prawo złożenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania jeżeli uważa ona, że jej szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas tych danych. Żądanie w tym zakresie uwzględnimy jeżeli ocenimy, że nie jesteśmy w stanie wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 2 RODO),

W przypadku, gdy osoba, której dane przetwarzamy złoży sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jej danych przez nas w celu marketingu bezpośredniego,

zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu.

Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO),

Osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),

Osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Jeżeli zachodzą przesłanki umożliwiające nam podejmowanie takiej decyzji, wówczas osoba ta zostanie o takim fakcie poinformowana.

(13) Prawo do skargi do organu nadzorczego.

Każdej osobie, która uważa, że przetwarzamy jej dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/). Dołożymy jednak wszelkich możliwych starań, aby korzystanie ze wspomnianego prawa nie było konieczne

JAK REALIZUJEMY PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Jeżeli zdecydujesz się zrealizować którekolwiek z praw wskazanych powyżej, możesz się z nami skontaktować osobiście, w siedzibie Eduventura, pocztą tradycyjną wysłaną na nasz adres, oraz za pomocą poczty elektronicznej (dane adresowe wskazane powyżej).

W przypadku braku możliwości zidentyfikowania, w związku z Twoim żądaniem, czy jesteś osobą, której dane przetwarzamy lub wątpliwości w tym zakresie możemy zwrócić się do Ciebie, celem pozyskania dodatkowych informacji ułatwiających nam weryfikację. Sposób weryfikacji uzależniony jest od stopnia wrażliwości przekazywanych danych oraz ryzyka naruszenia Twoich praw i wolności. Podanie takich dodatkowych danych weryfikujących jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkować może odmową realizacji żądania.

Dokładamy wszelkich starań aby odpowiedź w zakresie przedstawionego nam żądania została udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli będziemy musieli przedłużyć ten termin, np. ze względu na skomplikowany charakter żądania, powiadomimy Cię o tym, podając przyczyny przedłużenia terminu.

Co od zasady, odpowiedzi udzielamy w takiej formie, w jakiej wpłynęło do nas żądanie, chyba, że wyraźnie wskażesz jaką drogą oczekujesz odpowiedzi.

Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku: (a) zgłoszenia żądania drugiej i kolejnej kopii danych, (b) zgłaszania przez Ciebie żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych. W takim przypadku opłata wyliczana jest przez nas w rozsądnej wysokości wynikającej z ponoszonych kosztów administracyjnych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA TEREN EOG LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Co do zasady, nie przekazujemy danych osobowych, które przetwarzamy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W przypadku gdy zachodzi taka konieczność, wypełniamy warunki wskazane przepisami prawa w celu dokonania legalnego przekazania, opierając się o mechanizmy wskazane w Rozdziale V RODO (np. przekazywanie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej właściwy stopień ochrony). Zapewniamy tym samym aby nie został naruszony stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany przez RODO. W przypadku gdy mamy zamiar przekazania Twoich danych do państwa trzeciego lub poza obszar EOG zostaniesz przez nas uprzednio poinformowany o takim przekazaniu i okolicznościach jego dotyczących.

ZMIANY POLITYKI

Niniejsza Polityka podlega weryfikacji na bieżąco i jest w razie potrzeby aktualizowana.

Niniejsza Polityka została przyjęta w dniu 2 lipca 2019 r.