POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

#Prywatna szkoła #Przedszkole Eduventura  #Szkoła Podstawowa Eduventura #Niepubliczne Liceum Eduventura

Dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Eduventura, Szkoły Podstawowej Eduventura i Niepublicznego Liceum Eduventura zapewniamy wsparcie psychologa, logopedy, pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego. Wspieramy pozyskiwanie umiejętności uczenia się oraz rozwój emocjonalno- społeczny. Unikamy rozwiązań wyłączających jednostkę z przestrzeni społecznej. Głęboko wierzymy w inkluzywność i integrację.

depositphotos_50411493-stock-illustration-creative-brain-idea

Powołaliśmy zespół specjalistów, zapewniający opiekę psychologiczno- pedagogiczną.

Zespół odpowiedzialny jest za:

 • dostosowywanie planów edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci,
 • wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka,
 • budowę indywidualnych programów terapeutycznych,
 • ocenę efektywności działań terapeutycznych.

Zespół pracuje interdyscyplinarnie, organizując cykliczne spotkania, w celu omawiania potrzeb, planów edukacyjnych oraz działań wspierających.

Prowadzimy zajęcia (indywidualne i grupowe) wspierające radzenie sobie z trudnymi emocjami, komunikacją, obroną przed przemocą psychiczną oraz dotyczące asertywności.

Organizujemy grupowe spotkania warsztatowe i indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

Większość prowadzonych działań terapeutycznych odbywa się w naturalnej dla dziecka przestrzeni, czyli w klasie i środowisku rówieśniczym. Wsparcia udzielamy m.in. działając w projektach edukacyjnych oraz kołach zainteresowań.

Realizujemy stacjonarnie, na terenie naszej placówki, wszystkie zalecenia orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczególną wagę przykładamy do zajęć realizowanych w następujących obszarach:

rozwijanie umiejętności uczenia się

 

rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych

 

Rozwijanie umiejętności uczenia się „Uczymy się uczyć”

Uczymy zdobywania wiedzy, zapamiętywania i przetwarzania zdobytych umiejętności oraz finalnie zastosowania jej w kontekstach edukacyjnych i życiowych.

Naszym zadaniem jest stworzenie środowiska sprzyjającego procesowi samodzielnego uczenia się.

 

Uczymy się uczyć, czyli:

identyfikujemy mocne i słabe strony w umiejętności uczenia się

stawiamy na zwiększanie samodzielności w planowaniu działań

rozwijamy pamięć i koncentrację

uczymy jak radzić sobie z porażką i jak budować nowe sposoby uczenia się uwzględniając wcześniejsze błędy

określamy styl uczenia się jako dynamiczny, który ewaluuje wraz z nabywaniem umiejętności

wyznaczamy dominujące zmysły i sposób myślenia

Nasi uczniowie prowadzą także zajęcia samodzielnie, czyli występują w roli ekspertów. Stosujemy w tym celu metodę odwróconej lekcji. Uczniowie prezentują swoje zainteresowania i pasje w formie mini-wykładów, przygotowanych prezentacji oraz filmów. Działania te prowadzone są przez dzieci przy wsparciu kadry pedagogicznej. Ich zadaniem jest utrwalanie i poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie umiejętności społecznych.

Z tego powodu decydujemy się wychodzić z edukacją do „otwartych przestrzeni edukacyjnych” . Uczymy się nie tylko w szkole.

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych to szereg działań profilaktycznych i wspierających, które mają zapobiegać i przeciwdziałać utrwalaniu się nieprawidłowych wzorców zachowań wśród dzieci. Zwracamy uwagę nie tylko na potrzebę tworzenia reguł i norm w środowisku szkolnym ale szczególnie na pokazywanie dobra, inspirowania do działania w przestrzeni społecznej i do umożliwiania kontaktu z ludźmi, którzy wnieść mogą wiele w nasze życie. Stawiamy na integralny rozwój w świecie wartości.

Duży nacisk kładziemy na działania terapeutyczne i profilaktyczne z zakresu:

 • budowania relacji rówieśniczych,
 • funkcjonowania w sytuacjach społecznych,
 • samodzielności oraz samoświadomości
 • budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby (mocne i słabe strony, akceptacja własnej indywidualności, odrębności, tożsamości),
 • motywacji wewnętrznej,
 • rozpoznawania emocji/uczuć własnych i innych osób,
 • samoregulacji – umiejętność panowania nad emocjami, wyrażanie emocji/uczuć w sposób akceptowany społecznie,
 • samokontroli, oceny własnego zachowania (przyczyn, skutków), pracy nad sobą,
 • komunikowania i rozładowywania emocji,
 • przestrzegania norm i obowiązujących zasad,
 • odpowiedzialności,
 • rozumienia zachowań/sytuacji społecznych, przyjmowania perspektywy innych, przewidywania zachowania innej osoby,
 • rozpoznawania zachowań asertywnych,
 • rozumienia komunikacji, efektywnego komunikowania się i nawiązywania pozytywnych relacji, kultury osobistej,
 • empatii, cierpliwości, zdolności myślenia o innych i słuchania innych,
 • podtrzymywania przyjaźni,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • rozwiązywania konfliktów/problemów, dokonywania wyborów,
 • skutecznego współdziałania w zespole, funkcjonowania w grupie,
 • pracy na rzecz innych, gotowości do niesienia pomocy, umiejętności udzielania i wzywania pomocy.

Ze względu na zróżnicowanie potrzeb rozwojowych naszych uczniów proponujemy różnorodne zajęcia wspierające: teatralne, plastyczne, literackie, sportowe, taneczne a także interdyscyplinarne wspierane szeroko rozumianą sztuką.

Wiedza naszych specjalistów pozwala w sposób optymalny zaplanować działania terapeutyczne z wykorzystaniem różnych form i technik wsparcia.

Współpracujemy też z wieloma instytucjami, uczelniami a także organizacjami społecznymi, które działają na rzecz dzieci i młodzieży. Bierzemy też udział w wielu projektach społecznych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.